MEM : KAYNAKÇA

KAYNAKÇA

1. Prof. Dr. Haydar Baş, Mektübât, İcmal yay, İstanbul 1994, 2. baskı
2. Prof. Dr. Haydar Baş, Iman ve İnsan, lcmal yay, Istanbul 1996, 4.
baskı
3. Prof. Dr. Haydar Baş, Veda Hutbesinde İnsan Hakları, İstanbul 2001.
4. A. Smith, Milletlerin Zenginliği, Çev. Haldun Derin, M.E.B. Yayınları 1955
5. Akın Önder, Muğla Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği, 19. 09. 2004, A. A
6. Bank of Japan, www.boj.or.dp
7. BIS Bank of lntemational Settlements, Trennial Survey 2004
8. D.I.E, Ekonomik ve Finansal Veriler, www.die.gov.tr
9. D.I.E, GSMH Hesapları, www.die.gov.tr
10. Denis Henri, Histoire de la pensee economique, Presses Universitaires de France, 1971
11. IMF World Outlook 2005
12. Dış Tıcaret Müsteşarlığı, www.dtm.gov.tr
13. DIE, www.die.gov.tr
14. Doç. Dr. Gülsün Yay, 1990’Iı yıllarda Finansal Krizler, Iktisat’ın Dama taşları2002, Eğitim serisi-2, 15. Doç. Dr. Sadi Uzunoğlu, Para ve Döviz Piyasaları, 2.bas. 2003
16. EBRD (European Bank for Recostruction and Development 2002)
17. EUROSTAT ( Statistical Office of The European Communities
18. OECD, Main Economic Indicators Agust 2005
19. FED, 09/ 06/ 2005,
www.federalreserve.gov
20.Gardner Ackley, Macroeconomic Theory, The Macmillion Company, New York, 1970
21. Hazine Müsteşarlığı, Iç Borç Stokunun Alıcılara Göre Dağılımı, www.treasury.gov.tr
22. Hoover K., The New Classical Macroeconomics, 1998

SAYFA -333 –

23.IMF Economic Outlook, June 1998; OECD Analytical Databank 24. lktisat’ın Dama Taşları, II, 2002, iü iktisat Fak. Mez. Cem; Doç. Dr. Burak Atamtürk, Klasikler ve Adam Smith

25. İktisat’ın ilkeleri, Ortak Kitap, Alkım Yay, Ankara 1996
26. Japan Ekonomic Yearbook
27. IMF International Financial Statistiois, October 2003.
28. John Maynard Keynes, The General Theory and Employment, interest and Money, The Maomillian Press ltd, London 1973
29. K. Marx, Kapital
30. Karl Brunner and Allan H.Meltzer, The Phillips Curve and Labor Markets, North-Holland Publishing Company, 1976
31. MP International Financial Statistics, October 2003
32. Ekonomie Survey of Japan
33. M. Friedman, Kapitalizm ve Ozgürlük, ç. D. Erberk ve N. Himmetoğlu
34. Prof. Dr. C. Can Aktan, Monetarizm ve Rasyonel Beklentiler Teorisi, Politik iktisat, lzmir 2000
35. M.Firiedman, Oantity Theory of Money, 1956
36.Ministery of Finance of Japan, (06.09.2005).
37. State “Administration on Foregien Exchange, People’s Republic of China.
38. Muğla ünv.Temiz Enerji Kaynakları Araştırma Geliştirme Merkezi 2005 yılı Etkinlikleri,Oturum 6
39. Mustafa Çınkı, Rant Lordları, Ankara 2004
40. Nicholas Kaldor, The New Monetarism, Lloyd Bank Review, No 97,1970
41. Prof. Dr. Güven Onal, Akşam, 02. 07. 2001
42 Mustafa Çınkı, Rant Lordları, 1 baskı, Ankara 2004
43. Prof. Dr. Erdogan Alkin, İktisat, Filiz Kitabevi, İst.1992
44. Prof. Dr. M. Merih Paya, Para Teorisi ve Para Politikası. 2. b. istanbul: Filiz Kitabevi, 1999.
45. Prof. Dr. Osman Z.Orhon, Başlıca Enflasyon Teorileri ve İstikrar Politikaları, Filiz Kitabevi 1993
46. Prof. Dr. Rona Turanlı, Malthus’ un Nüfus Kuramı ve A.G.Ü.

SAYFA -334 –

47. World Bank’s Debtor Reporting System (DRS) 48. Prof. Dr. Zafer Tunca, Makro İktisat, Filiz kitabevi, 3. baskı 2001

49. T.C. Merkez Bankası, www.tcmb.gov.tr
50. European Central Bank, OECD, Eurostat 2005
51 . China Statistical Yearbook, Bank of China
52. Prof. Dr. Nuri Uman, Başka Ulkelerin Bilançolan ile T.C.Merkez Bankası Bilançolarının Karşılaştırılması, 1991
53. TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 22, c 14
54. The World Bank, World Development indicators
55. DİE Turkey, lstatistical Year Book 2004
56. The World Bank, World Development indicators
57. The World Distribution of income Xavier Sala-i Martin
Department of Economics, Colombia University Working,
Paper no 8933, May 2002.
58. The World Bank, 2004
(Census and Statistics Department)
59. The Economic Joumal, 112 51-92, January 2002, Royal Economic Society, True
60. World Income Distribution 1988 and 1993, Branko Milanovic
61. Türkiye Ziraat Odaları Birliği,14.05.2002, A.A
62. Vısser H.The Quantity of Money, 1974
63. World Bank, 2003
64. www.worldbank.org/global outlook.
65. World Bank
(Prospects for The Global Economy)

SAYFA -335 –

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla