BİBLİYOGRAFYA

SAYFA 283

BİBLİYOGRAFYA

[1] Prof. Dr. Muhammed Hamidullâh: İslâm Peygamberi, (Hayatı ve Faaliyeti) Ç: Prof. Dr. Salih Tuğ, İst: 1991, Gözden geçirilmiş” ve yeni ilavelerle 5. yayın, İrfan y.
[2] Aynı yazar: el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, Kahire: 1956, 2. baskı
[3] Aynı yazar: Six Originoux des Lettres Diplomatique du Prophete de P’İslam, Paris: 1985
[4] İbn Hişam: es-Siyeru’n-Nebeviyye, Beyrut: 1391/1971, 3. basım
[5] İbn Sa’d: Tabakatu’l-Kübrâ, Beyrut: ts
[6] İbnu’l Esir: el-Kâmil fî’t-Tarih, Beyrut: 1965
[7] Zeynuddin ez-Zebîdî: Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Çeviri ve Şerh: Ahmed Naim Kâmil Miras. Ank: 1983, XIII. cilt, Diyanetİşleri Başkanlığı y.
[8] et-Taberî: Te’rihu’r-Rusul ve’l-Muluk, Leyden: 1897
[9] Prof. Dr. Suat Yıldırım: Kın”an’da Ulühiyyet, ys:1987 , Kayıhan y.
[10] G. Ryckmans: Les Religions Arabes Préislamique, 2. basım, Louvain: 1951
[11] A. Robert ve A. Feuillet ile meslektaşları: İntroduction â la Bible, 2. basım, Paris: 1959
[12] Prof. Dr. İsmail R. Faruki: Tawhid/Tevhid, Ç: Dilâver Yardım, İst: 1987, İnsan y.
[13] Haydar Baş: Mektubat, İst: 1993, İcmâl y. [14] Haydar Baş: Makâlât, ist: 1991, Icmâl y., 6. basım
[151Haydar Baş: Rahmeten Li’l Alemin Hz. Muhammed (sav), 11. cilt, İst: 1992-1993
[16] Fahruddin er-Râzî: Mefâtihu’l-Ğayb / Tefsir-i Kebir, C: Suat yıldırım, Lutfullah Cebeci, Sadık Kılıç, C. Sadık Doğru, Ank: 1988-1993, yaymlanan XV. cilt
[17] Tahsin Emiroğlu: Esbâb-ı Nüzül
[18] İbn Manzür: Lisânu’l-Arab, Beyrut: ts, XV. cilt
[19] Saduddin et.-Teftazani: Şerhu’l-Akaid, İst: 1326
sayfa ▪《 284 》▪ ☆ BİBLİYOGRAFYA ☆
[20] Saduddin et-Teftazânî: Şerhu’l-Makasid, İst: ts, II. cilt
[21] Ebu’l Hasan Eş’ârî: K. el-Luma’ fi’r-Red’alâ Ehli’z-Zeyğ ve’l-Bida’, Nşr: J. Richard-J .S. Carthy, Beyrut: 1952
[22] İmamu’l-Harameyn el-Cüveynî: el-İrşâd ilâ Kavâtı’l-Edille fî Usüli’l-İ’tikad, Nşr: M. Yüsuf Müsa ve Ali A. Abdülhamid, Mısır: 1369/1950
[23] Ebu Hâmid el-Gazâlî: Faysalu’t-Tefrika Beyne’l-İslâm ve’z-Zındıka, Nşr: Mustafa el-Kabbâni, Mısır: 1319/1901
[24] Ebu’l-Feth eş-Şehristânî: Nihâyetü’l-İkdâm fi ilmi’l-Kelâm, Nşr: A. Guillaume, Bağdatüts
[25] Ebü Mansur el-Mâtüridî: et-Tevhid, Nşr: Fethullah Huleyf, Beyrut: 1970 \
[26] Nüreddin es-Sabünî: el-Bidâye fî Usüli’d-Din !Maturidiyye Akaidi
[27] Ali el-Kârî: Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber, Mısır: 1323
[28] Murtedâ ez-Zebîdî: İthâfu Sâdeti’l-Muttekîn bi Şerhi Esrârı İhyâi Ulümi’d-Din, Mısır: ts, X c.
[29] Abdullatif Harpütî: Tenkîhu’l-Kelâm fi Akâidi Ehli’l-İslâm, İst: 1330
[30] İbn Teymiye: Mecmüu’l-Fetâvâ, 37 cild, Riyâd: 1381-86
[31] Seyyid Şerif Cürcânî: Şerhu’l-Mevâkıf, 3 cilt, İst: 1311
[32] İbn Hazm: el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâ ve’n-Nihal, Beyrut: 1395/ 1975, V Cilt.
[33] Toshihiko Izutsu: İslâm Düşüncesinde İman Kavramı, y: 1984, Ç: Selâhattin Ayaz, Pınar y.
[34] Frıthjof Schoun: İslâm’ı Anlamak, Ç: Mahmut Kanık, yszts, İklim y.
[35] Prof. Dr. Bekir Topaloğlu: İslâm Kelâmcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı (Isbât-ı Vâcib), Ank:ts
[36] İzmirli İsmail Hakkı: Yeni İlm-i Kelâm, Haz: Dr. Sabri Hizmetli, Ank:1981, Umran y.
[37] Ömer Nasuhi Bilmen: Muvazzah İlm-i Kelâm, İst: 1959
[38] Prof. Dr. İrfan Abdülhamid: İslâm’da İtikadi Mezhepler ve Akaid Esasları, Ç: Dr. M. Saim Yeprem, İst:1983 Marifet y.
[39] Dr. Ali Arslan Aydın: İslâm İnançları ve Felsefesi, Ank: 1973
[40] Cressy Morrison: İnsan, Kâinat ve Ötesi, Ç: Dr. Bekir Topaloğlu, İst: 1979, Nesil y.
sayfa ▪《 285 》▪ ☆ BİBLİYOGRAFYA ☆
[41] Dr. Metin Yurdagür: Allah’ın Sıfatları, İst: 1984
[42] Firüzâbâdi: Masâiru Zevi’t-Temyiz fi Letâifi’l-Kitâbi’l-Aziz, Nşr: M.Ali en-Neccâr, Kahire: 1393 h.
[43] Ebu Bekr Ahmed Beyhakî: Kitâbu’l-Esmâ ve’s-Sıf’at, Nşr: M.Z. elKevseri, Beyrut: Dâru İhyâi ’t-Turasi’l-Arabî, ts
[44] Ebu Hâmid Gazâlî: el-Maksadu’l-Esnâ Şerhu Esmâillâhi’l-Hüsnâ, Kahire: 1328 h.
[45] Râgıb el-Isfehânî: El-Mufredât fi Garibi’l-Kuı’an, Nşr: M.S. Keylânî, Mısır: 1381/1961
[46] Râgıb el-İsfehânî: Tafsilu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Seadeteyn I Mutluluğun Kazanılması, Ç: Lütfi Doğan, İst: 1983, Bahar y.
[47] E. Jocop: Théologie de L’Ancien Testament, 2. basım, Neuchatel, Edit. Delachoux et Niestle, 1968
[48] W. Montgomery Watt: Hz. Muhammed Mekke’de, Ç: Dr. M. Rami Ayas-Dr. Azmi Yüksel, Ank: 1986, AÜIF y.
[49] Seyyid Süleyman Nedvî: Asr-ı Saadet, Ç: Ömer Rıza, Ist: 1928, IV. cilt
[50] Dr. Maurice Bucaille: La Bible, Le Coran et la Science, Paris: 1976
[51] Prof. Dr. M. Hamidullah: Kur’an Tarihi, Ç: M. Sait Mutlu, Ank: 1991
[52] M. Abdullah Deraz: en-Nebeu’l-Azîm, Kahire: 1389/1969
[53] Seyyid Hüseyin Nasr: Ideals and Realities of Islâm, New York, Frederıck A. Praeger, 1967
[54] I. Goldziher: Die Richtungen der islamischen Koranausleung, Leiden, Neudruck: 1952
[55] Prof. Fazlurrahman: İslâm, Ç: Dr. Mehmet Dağ, Dr. Mehmet Aydın, Ank: 1992, Selçuk y.
[56] Rezin: Teysîru’l-Vüsül ile Câmii’l-Usül min Hadîsi’r-Rasül/Kütüb-ü Sitte Muhtasarı, Çeviri ve Açıklama, Dr. Ibrahim Cânan, Ank: ts, XVIII cilt, Akçağ y.
[57] Ebu Nuaym: Sıfâtu’l-Cenne, Nşr: A. Rıza Abdullah, Beyrut: 1407! 1987
[58] Takıyyuddin es-Sübkî: el-I’tibâr bi Bekâi’l-Cenneti ve’n-Nâr, Dımaşk: 1347 h.
[59] M. Hamdi Yazır: Hak Dini Kur’an Dili, İst: 1935-1939, IX cilt
sayfa ▪《 286 》▪ ☆ BİBLİYOGRAFYA ☆
[60] İbn Kesir: Tefsiru’l-Kur’ânî] Azim/ Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri
[61] Şâh Veliyyullâh Dehlevî: Huccetullâhi’l-Bâliğa, Ç: Ali Genceli, Ank; 1971, 1. cilt
[62] Şihâbüddin Sühreverdî: Avârifu’l-Meârif, Ç: H. Kâmil Yılmaz, İrfan Gündüz İst: 1989, Erkam y.
[63] Hucvirî: Keşfu’l-Mahcüb/Hakikat Bilgisi, Ç: Süleyman Uludağ, ys: 1982, Dergâh y.
[64] Gazâlî: İhyâ’u Ulümi’d-Din, Mısır: ts
[65] Kuşeyrî Risâlesi, Ç: Süleyman Uludağ, ys: 1991, 3. basım, Dergâh y.
[66] Erzurumlu İbrahim Hakkı: Marifetname, Sad: Faruk Meyan, İst: 1983, Bedir y.
[67] Prof. Dr. Mustafa S. Yazıcıoğlu: Maturidi ve Nesefî’ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, İst: 1992, MEB y.
[68] Dr. M. Saim Yeprem: İrade Hürriyeti ve İmam Maturidi, İst: 1980
[69] Dr. Şerafettin Gölcük: Kelâm Açısından İnsan ve Fiilleri, İst: 1979
[70] Prof. Dr. Mehmet Aydın: Din Felsefesi, İzmir: 1987
[71] Ebu İshak eş-Şâtıbî: el-Muvâfakât/İslâmî İlimler Metodolojisi, Ç: Dr. Mehmed Erdoğan, İst: 1990, IV cilt, İz y.
[72] Prof. Dr. Abdülvehhâb Hallâf: İlmu Usuli’l-Fıkıh/İslâm Hukuk Felsefesi, Ç: Dr. Hüseyin Atay, Ank: 1985, 2.basım. AÜİF y.
[73] M. Ebu Zehrâ: İslâm Hukuku Metodolojisi/Usülu’l-Fıkıh, Ç: Abdulkadir Şener, Ank:1979, 2. basım
[74] Ömer Nasuhi Bilmen: Hukuk-u İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, İst: 1949
[75] Prof. M. Tâhir b. Aşür: İslâm Hukuk Felsefesi, Ç: Vecdi AkyüzMehmed Erdoğan, İst: 1988, İklim y. (Makâsidu’ş-Şeriatı’lİslâmiyye)
[76] Gazzâlî: el-Mustesfâ min ilmi’l-Usül, Beyrutzts,
[77] Dr. Süleyman Uludağ: İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, Ank: 1989
[78] Abdurrahman Cezîrî: Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı, Ç: Mehmet Keskin, İst: 1990, 2. basım, Çağrı y. VIII cilt
[79] Abdulkadir Udeh: et-Teşriu’l-Cinsi’l-İslâm: Mısır: 1959
sayfa ▪《 287 》▪ ☆ BİBLİYOGRAFYA ☆
[80] Dr. Hayrettin Karaman: mukayeseli İslâm Hukuku, İst: 1978, ‘III cilt
[81] Dr. Fahri Demir: İslâm Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Servet Dağılımı, Ank: 1986, DİB y.
[82] Doç. Dr. Adnan Güriz: Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, Ank: 1969
[83] Pof. Dr. Ali el-Haf’ıf: el-Milkiyye fi’ş-Şeriati’l-İslâmiyye, Mısır: 1969
[84] Felicien Challaye: Mülkiyetin Tarihi, Ç: Turgut Aytuğ, İst: 1944
[85] Ahmed el-Huseynî: el-Milkiyye fi’l-İslâm, Kahire: 1371/1952
[86] Dr. Yunus Vehbi Yavuz: İslâm’da Zekat Müessesesi, ys: 1980, 4. bas, Çağrı y.
[87] Yüsuf el-Kardâvî: Fıkhu’z-Zekât, Beyrut: 1969, H cilt
[88] Mevdüdî: Fâiz, Ç: Beşir Eryarsoy, İst: 1985, Bir y.
[89] Prof. Dr. Muhammed Abdulmennân: İslâm Ekonomisi, Ç: Bahri Zengin, Tevfik Ömeroğlu, İst: 1980, h. basım, Fikir y.
[90] Prof. Dr. Muhammed Necâtullâh Sıddîkî: İslâm Ekonomi Düşüncesi, Ç: Yaşar Kaplan, İst: 1984, Bir y.
[91] Celâl Yeniçeri: İslâm İktisadının Esasları, İst: 1980, Şâmil y.
[92] İbrahim Cânan: İslâm’da Zaman Tanzimi, İst: 1985, Cihan y.
[93] Süleyman Uludağ: Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İst: 1990, Marifet y.
[94] A. Cevat Akşit: İslâm Cezâ Hukukunun İnsanî Esasları, İst: 1976
[95] Ali Şafat: Mezheplerarası Mukayeseli İslâm Ceza Hukuku, Erzurum: 1977 .
[96] Dr. Abdulaziz Amir: et-Ta’zir ii’ş-Şeriati’l-İsâmiyye, 1957: ys
[97] Prof. Dr. Servet Armağan: İslâm Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, Ank: 1987 ‘
[98] Hüseyin Kâzım Kadri: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin İslâm Hukukuna Göre İzahı, İst: 1949
[99] Mehmet Bayrakdar: Yünus Emre ve Aşk Felsefesi, Ank: 1991 [100] Münir Hamid el-Beyatî: ed-Devletü’l-Kanuniyyetü ve’n-Nizâmu’sSiyâsiyyetü’l-İslâmiyyu, Bağdat: 1399/1979 [101] Abduğani Abbüd: Kadiyetü’l-Hürriyeti ve Kadaya Uhra, Kahire: 1979 [102] Münci Kapani: Kamu Hürriyetleri, Ank: 1981
sayfa ▪《 288 》▪ ☆ BİBLİYOGRAFYA ☆

[103] F. İlhan Akın: Temel Hak ve Özgürlükler, İst: 1971
[104] Prof. Dr. Necâti Öner: Insanın Hürriyeti, Ank: 1990, Kültür Bakanlığı y.
[105] Ferüdüddin Attar: Tezkiretü’l-Evliyâ, Ç: Süleyman Uludağ, İst: 1985, İlim ve Kültür y.
[106] Margaret Smith: Bir Kadın Süfî: Râbia, Ç: Özlem Eraydın, İst: 1991, İnsan y.
[107 ] Türk Aile Ansiklopedisi, Yay: TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ank: 1991, III cilt
[108] M. Akif Aydın: İslâm ve Osmanlı Aile Hukuku, İst: 1985
[109] Ömer Ferruh: İslâm Aile Hukuku, Ç: Y. Ziya Kavakçı, İst: 1969
[110] Necmüddin Kübrâ: Tasavvufî Hayat, Ç: Dr. Mustafa Kara, ys: 1980, Dergâh y.
[111] Subhi es-Sâlih: Mebâhis fî Ulümi’l-Kur’an, Beyrut: 1968
[112] el-Hülî el-Behî: Tezkiratu’d-Duat, Dımeşk: 1977, 5. basım
[113] Meşhur Mustafa: Min Fıkhı’d-Da’ve ve Tariku’d-Da’ve, Kahire: 1979
[114] Dr. Süleyman Uludağ: İslâm’da İrşad, İst: 1984, Marifet y.
[115] Dr. Ahmet Önkal: Rasülullâh’ın İslâm’a Da’vet Metodu, Konya: 1984 .
[116] İbrahim Cânan: Les Methodes de L’Enseignement du Prophete Muhammed , Paris: 1972, Doktora tezi, Teksir edimiş nüsha.
[117] Prof. Dr. Montgomery Watt: İslâm’ın Avrupa’ya Tesiri, C. Dr. Hulüsi Yavuz, İst: 1986 , Boğaziçi y.
[118] Sigrid Hunke: Allahs Sonne Über dem Abendland Unser Arabisches Erbe, Stuttgard: 1960
[119] Dr. Alexis Carrel: L’homme cet Inconnu, Buenos Aieres: 1945
[120] E.F. Schumacher: A Guide For The Perplexed, London: 1984
[121] Arnold Toynbee: Civilazition on Trail, Oxford: 1948
[122] Roger Garaudy: Biograf’ıe du XXe Siecle, Paris: 1985
[123] René Guénon: Le Regne De la Quantité et les Signes Des Temps, Paris: 1962
[124] Martin Lings: The Eleventh Hour, Quantia Essentia: 1987
[125] Seyyid Hüseyin Nasr: İslâm and the Plinght of Modern Man, Londra: 1975
sayfa ▪《 289 》▪ ☆ BİBLİYOGRAFYA ☆

[126] Arnold Toynbee-Daisaku İkeda: Yaşamı Seçin-Diyalog, Ç: N. Sözen-A. Altınel, Ank: 1992
[127] Ernst Cossier und Ernst Hoffman: Geschichte der Antiken Philosophie, Berlin: 1925
[128] Prof. Dr. Kâmiran Birand: İlk Çağ Felsefesine Giriş, Ank: 1987, AUIF y.
[129] İbrahim Mustafa ve Meslektaşları: el-Mu’cemu’l-Vasit, İst: 1989, Çağrı y.
[130] Muhammed Fuad Abdülbâki: el-Mu’cemu’l-Mufehres, Li Elfazi’lKur’ani’l-Kerim, Ist: 1982
[131] Toshihiko Izutsu: Kur’an’da Allah ve İnsan, Ç: Süleyman Ateş, Ank: ts Kevser y.
[132] Dr. Ahmet Saim Kılavuz: İmanKüfür Sınırı, İst: 1984, Marifet y.
[133] M. Abdullah Draz: Kur’an Ahlâkı! la Morale du Kur’an, Ç: Dr. Emrullah Yüksel-Dr. Ünver Günay, İst: 1993, İz y.
[134] Prof. Dr. Salih Tuğ: İslâm Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı, İst: 1984 MÜİFV y.
[135] Hayreddin Karaman: İslâm Hukukunda İctihad, Ank: 1985, 3. basım, DİB y. [136] Prof. W. Montgomery Watt: İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri/
The Formative Period Of Islamic Thought, Ç: Dr. Ethem Ruhî Fığlalı, Ank: 1981, Umran y.
[1371 Prof. Dr. Sabri Ülgener: Darlık Buhranları ve İslâm iktisat Siyaseti Ank: 1984, MOyaş y.
[138] Dr. Ali Murat Daryal: İslâm’ın Doğuş ve ilk Yayılışının PsikoSosyal Açıdan Tahlili, İst: 1989, MÜİFV y.
[ 139] Muhammed el-Kettânî: et-Terâtibu’l-İdâriyye/ Hz. Peygamberin Yönetimi, Ç: Dr. Ahmet Özel, İst: 1990, III cilt, İz y.
[140] Prof. Dr. Beşir Hamitoğulları: İktisâdi Sistemlerin Temelleri, Ank: 1984, AUSBF y
[141] Prof. Dr. Beşir Hamitoğulları: Çağdaş İktisâdi Sistemler, Ank: 1984, 4. basım, Savaş y.
[142] Özhan Uluatam: Makro İktisat, Ank: 1984, Savaş y. 5. basım
[143] Eugene A. Dıulıo: Makro Ekonomi, Ç: Ahmet Y. Gökdere, ys: 1985 Türk Ekonomi Kurumu y.
sayfa ▪《 290 》▪ ☆ BİBLİYOGRAFYA ☆

[144] Orhan Türkay: İktisat Teorisine Giriş, Ank: 1985, Savaş y. 4. basım ‘
[145] Orhan Türkay: Mikroiktisat Teorisi, Ank: 1986, AÜSBF y.
[146] Prof. Dr. Ahmet Kılıçboy: Türk Ekonomisi, Ank: 1991, 3. basım, İş Bankası y.
[147] Dr. Hamdi Döndüren: Çağdaş Ekonomik Problemlere İslâmî Yaklaşımlar, İst: 1988, İklim y.
[148] Selman Başaran: Bütün Yönleriyle Faiz Hadisleri, Bursa: 1986
[149] Heyet: İslâm Açısından Enflasyon ve Çözüm Yolları, İst: 1983
[150] Dr. Faruk Beşer: İslâm’da Sosyal Güvenlik, Ank: 1987, DİB y.
[151] Dr. Mehmet Şeker: İslâm’da Sosyal Dayanışma Müesseseleri, Ank: 1984
[152] İslâm Ansiklopedisi: Türkiye Diyanet Vakfı, yayınlanan VIII cilt Ank: 1988-1993
ANSİKLOPEDİ MADDELERİ VE MAKALELER
[153] Süleyman Hayri Bolay: Adem, DİA, I/358-363
[154] Prof. Dr. Bekir Topaloğlu: Ahiret, DİA, I/543-548
[155] Prof. Dr. Bekir Topaloğlu-M. Süreyya Şahin: Cennet, DİA, VII/ 374-386
[156] L. Gardet: Djanna,The Encyclopaedia of İslâm (New edition) Leiden: 1954, II/447-452 .
[157] B. Carra de Veaux: Djohannam: The Encyclopedia of İslâm _(First edition) Lerden: 1913-16, II/998-999
[158] Prof. Dr. Bekir Topaloğlu-Ö. Faruk Harman: Cehennem, DİA, VII /225-233
[159] Mustafa Tahralı: İbn Arabî’de Bir Hadis ve Yorumu (İbn Arabî’nin Mişkâtu’l-Envâr/N urlar Hazinesi isimli eserinin çevirisinde, Ç: Mehmet Demirci, İst: 1990, s:11-42) İz y.
[160] Mehmet Zeki: Bir Hadis ve Yorumu, İcmâl Dergisi, Şubat 1993, sayı: 114, s: 30-33
[161] Mustafa Çağına-Hayrettin Karaman-Abdullah Aydınlı: Adalet, DİA, I/ 341-344
[162] İbrahim Kâfi Dönmez: Cehâlet, DİA, VII/218-222
[163] Mehmet Akif Aydın: Aile, DİA, II/196-200
sayfa ▪《 291 》▪ ☆ BİBLİYOGRAFYA ☆

[164] Mustafa Haydar: Kur’an’da Zikir, İcmal Dergisi, sayı: 121, s: 30-33
[165] Prof. Dr. Ahmed ez-Zerkâ-Prof. Dr. Muhammed A. en-Neccâr: İslâm’a Göre Banka ve Sigorta, Ç: Hayrettin Karaman, Ist: 1981, Damla y.
[166] N. Haydar Nakvî: Ethics and Ekonomics, Londra: 1981
[167] Dr. Muhammed Umara: İslâm ve İnsan Hakları, Ç: Asım Kantar, İst: 1992, Dege y.
[168] Yaşar Nuri Öztürk: Kur’an-ı Kerim ve Sünnete Göre Tasawuf, İst: 1993, 3. baskı, s: 287-310
[169] A. K. BrohiP. Hasan-Niyazu’l-Hak Han: Insan Hakları, Ç: Tanyu Yunt, M. S. H. MasumiM. A. SaidN. AhmedM. Y. Sarraf, Müslümanca Bir Yaklaşım, ys: 1987, Akabe y.
[170] Prof. Dr. Hüseyin Hâtemî: İnsan Hakları Öğretisi, İst: 1988, İşâret y.
[171] Ali el-Karî, Mirkat Şerhi, Mişkât, 1309 Reşr tar.
[172] İcmal Dergisi, Mayıs 1991, sayı: 94, s: 32-34
[1731Mı’ıhammed Rıfat Safa, el-Mer’e fi Zilâli’l-İslâm, Rabıtatül Alemi’l-Islâm, Muharrem 1400, Aralık 1979, s: 144-148
[174] G. Bergstaesser, Grundzuge des İslamischen Rechts, Berlin, 1935, s: 78
[175] Abdülhamit Mütevelli, Mebdeu Nizamil Hak fi’l-İslâm, Kahire: 1966, Darul Mearif, s: 416
[176] Ebu Ya’la, el-Ahkamu’s-Sultaniyye Ist: 1330, s:275
[177] Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, 8 cilt, İst:1990

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla